Wiadomości gminneWyróżniony

Potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego? Wypożyczysz go w Pawłowie!

Od stycznia 2021 r. mieszkańcy gminy Pawłów mogą korzystać z nowo utworzonej „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego”, która działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie.

Sprzęt zakupiony został ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez Gminę Pawłów projektu pn. „Usługi społeczne dla rodziny”. Jest to projekt partnerski, realizowany od 1 czerwca 2019 roku przez Lidera – Powiat Starachowicki (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach) oraz Partnerów: Gminę Starachowice (Centrum Usług Społecznych w Starachowicach), Gminę Mirzec (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu), Gminę Pawłów (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie) oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych. Natomiast celem utworzonej wypożyczalni jest stworzenie warunków do opieki domowej i poprawy stanu zdrowia osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie gminy Pawłów, a także zwiększenie samodzielności i ograniczenie skutków niepełnosprawności tych osób oraz wspomaganie ich procesu rehabilitacji.

Wójt Gminy Pawłów i Kierownictwo GOPS Pawłów

Wypożyczalnia działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie. Na zdjęciu Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów, Monika Skrzeczyna – kierownik GOPS Pawłów i Monika Kułaga-Zięba – z-ca kierownika GOPS Pawłów. Fot. © Piotr Maj

Wypożyczalnia dysponuje następującymi sprzętami:

 • Łóżko rehabilitacyjne – 2 szt.;
 • Materac przeciwodleżynowy – 2 szt.;
 • Lampa Bioptron – 1 szt.;
 • Laska czworonożna – 2 szt.;
 • Laska trójnożna – 2 szt.;
 • Wózek inwalidzki – 3 szt.;
 • Krzesło toaletowe – 2 szt.;
 • Taboret prysznicowy – 2 szt.;
 • Roller do masażu – 2 szt.;
 • Rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych – 2 szt.;
 • Ozonator do dezynfekcji sprzętu – 1 szt.;
 • Balkonik – 3 szt.

Z Wypożyczalni mogą nieodpłatnie korzystać mieszkańcy Gminy Pawłów, którzy dysponują zaświadczeniem lekarskim wskazującym na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu, spełniający dodatkowo jedno z poniższych kryteriów:
a) posiadają status osoby niesamodzielnej rozumianej jako osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
b) których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego o których mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1876 z późn. zm.);
c) posiadają status osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1076) oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
d) korzystają z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020,
e) należą do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Osoba ubiegająca się o wypożyczenie Sprzętu powinna złożyć w następujące dokumenty:

 • oświadczenie Uczestnika Projektu,
 • pisemny wniosek o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zaświadczenie lekarskie, określające rodzaj potrzebnego Sprzętu oraz wymagany okres jego użytkowania.

Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie umowy wypożyczenia zawartej pomiędzy Gminą Pawłów, a Wypożyczającym. W przypadku, gdy osoba wypożyczająca nie może osobiście wypożyczyć sprzętu upoważnia pisemnie osobę trzecią – reprezentującą ją do odbioru sprzętu. Wypożyczalnia nie świadczy usług dostarczania i odbioru sprzętu, wobec czego obowiązek odbioru, załadunku i transportu przekazanego sprzętu ciąży na Wypożyczającym.

Regulamin Wypożyczalni oraz druki niezbędnych dokumentów dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów oraz na stronie internetowej GOPS: https://gops.pawlow.pl.

W ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny” obecnie 10 osób korzysta z usług usprawniająco-rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania. Bliższych informacji na temat wymienionych wyżej form wsparcia mieszkańcy gminy Pawłów mogą uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie pod nr telefonów: 41 306 71 55, 41 306 71 51 – mówi Monika Kułaga-Zięba, z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie, koordynator projektu.

Jaka jest Twoja reakcja?

Wow!
1
Super!
0
Lubię to!
3
Smutne!
0
Wrr!
0

Może Ci się również spodobać

Leave a Reply