Wiadomości gminne

Bez zmian w gospodarce odpadami

Władze gminy Pawłów potwierdziły, że w 2024 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy płatności nie ulegną zmianie.

Obowiązujące w 2023 roku stawki za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Pawłów pozostają na niezmienionym poziomie i w 2024 roku wynosić będą 19 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Stosowane będą również ulgi: 1 zł zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów oraz 1 zł ulga z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny.

UWAGA! Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli dokonanej przez pracowników firmy odbierającej odpady zostanie stwierdzony brak prawidłowej segregacji wówczas zostanie nałożona opłata podwyższona w wysokości trzykrotności stawki, tj. 57 zł od mieszkańca.

Terminy płatności

Od 2024 roku każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie miał przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę za odpady.

Nowe numery rachunków bankowych zostaną podane w zawiadomieniach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2024.
Opłatę za odpady należy wpłacać bez wezwania, w terminach podanych poniżej na indywidualny numer rachunku bankowego, w kasie urzędu gminy lub u sołtysa.

Terminy uiszczania opłaty:

 • za I kwartał roku do 15 marca;
 • za II kwartał roku do 15 maja;
 • za III kwartał roku do 15 września;
 • za IV kwartał roku do 15 listopada.

Podmiotem, który w latach 2024 – 2025 odbierał będzie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w ramach umowy z Gminą Pawłów jest firma: BIOSELECT Sp. z o. o., ul. Łagowska 37, 26-035 Raków.

Reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać pod nr tel. 517-297-115.

Zasady segregacji odpadów

WOREK ŻÓŁTY – opakowania z tworzyw sztucznych (w tym wielomateriałowe) i opakowania z metalu

TU WRZUCAMY:

Wykonane z tworzyw sztucznych:

 • butelki PET po napojach i wodach mineralnych, mleku i olejach spożywczych (zgniecione i zakręcone);
 • opakowania po chemii gospodarczej, płynach do spryskiwaczy, płynach do chłodnic, kosmetykach (szamponach, tonikach płynach do kąpieli);
 • pojemniki po lodach, owocach, margarynach,  ketchupach, kubkach po jogurtach i śmietanach itp.;
 • reklamówki wielokrotnego użytku, worki foliowe, folie stretch i folie bąbelkową, folie po papierze toaletowym i po zgrzewkach wód;
 • skrzynki po napojach, wiaderka, doniczki miski, plastikowe pudełka spożywcze i koszyki ;
 • opakowani wielomateriałowe (kartony po sokach i napojach)

Opakowania z metalu:

 • puszki po napojach i konserwach;
 • metalowe opakowania po produktach spożywczych, zakrętki;
 • metalowe wiaderka i doniczki, puste opakowania po dezodorantach.

NIE WRZUCAMY!

 • butelek i pojemników z zawartością;
 • opakowań z folii po: proszkach/kapsułkach do prania, karmie dla zwierząt, ziemi ogrodniczej, wędlinach, mięsach, kawach, herbatach, płatkach śniadaniowych chrupkach, makaronach
  wiader i puszek po farbach, klejach;
 • materiałów budowlanych z tworzyw sztucznych, folii malarskiej;
  elementów RTV i AGD;
 • opakowań zabrudzonych olejami  i smarami samochodowymi;
 • wieszaków, rękawic, obuwia z tworzywa sztucznego;
 • tubek po kosmetykach i pastach;
 • opakowania po lekach;
 • zużytych pieluch  (pampersów);
 • puszek po farbach;
 • metali zabrudzonych ziemią , farbą, olejami technicznymi;
 • gwoździ, kapsli, śrubek,;
 • baterii, akumulatorów, żarówek;

Opakowania należy wypłukać z zawartości, tak aby nie zanieczyszczały innych odpadów.  Butelki  PET oraz puszki aluminiowe należy zgniatać.

WOREK NIEBIESKI – papier, tektura

TU WRZUCAMY:

 • papier i tekturę:
 • karton, tekturę falistą;
 • gazety, czasopisma, ulotki reklamowe, katalogi, książki, zeszyty, papier biurowe;
 • opakowania z papieru (pudełka, torby, worki papierowe);

NIE WRZUCAMY!

 • tapet, papieru i kartonu zabrudzonego ziemią, olejami, farbami, klejami budowlanymi;
 • kalki technicznej, papieru samokopiującego;
 • zatłuszczonego papieru po masłach lub margarynach;
 • papierowych ręczników i chusteczek, pampersów, opakowań po papierosach;
 • opakowań wielomateriałowych;

Opakowania należy wypłukać z zawartości i zgnieść. Papier powinien być suchy i niezatłuszczony.

WOREK ZIELONY – opakowania ze szkła białego i kolorowego

TU WRZUCAMY:

 • szklane butelki i słoiki bez zakrętek;
 • szklane opakowania po kosmetykach (tylko części szklane).

NIE WRZUCAMY!

 • szyb samochodowych;
 • szkła okiennego, szkła  zbrojonego,
 • szkła żaroodpornego;
 • fajansu, porcelany, ceramiki, doniczek ceramicznych, kryształu,
 • kieliszków, luster,  świetlówek;
 • szklanych opakowań po rozpuszczalnikach.

Opakowania należy opróżnić z zawartości, tak aby nie zanieczyszczały innych odpadów. Nie należy tłuc opakowań szklanych.

WOREK BRĄZOWY – bioodpady

TU WRZUCAMY:

 • odpadki warzyw i owoców (w tym obierki);
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty;
 • trociny i korę drzew;
 • niezaimpregnowane drewno;
 • resztki jedzenia.

NIE WRZUCAMY!

kości, odchodów zwierzęcych;
olejów jadalnych;
popiołu z węgla kamiennego;
ziemi, kamieni;
drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF;
leków;
innych odpadów (w tym niebezpiecznych).

Osoby, które korzystają ze zniżki „za kompostowanie bioodpadów” zobowiązane są do kompostowania odpadów zielonych i bioodpadów na swojej działce.

WOREK   POPIELATY – popioły z domowych pieców

TU WRZUCAMY:

 • zimny popiół z pieców

NIE WRZUCAMY!

 • ziemi, kamieni;
 • kapsli, gwoździ, innych zanieczyszczeń;

LEKI – należy dostarczyć do pojemników umieszczonych w aptekach zlokalizowanych na terenie gminy Pawłów.

BATERIE – zanosimy do specjalnych miejsc zbiórki.  Pojemniki na baterie można znaleźć w sklepach, urzędach czy szkołach.

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny – zbiórka dwa razy w roku sprzed posesji lub dostarczamy do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pawłowie.

Odpady wielkogabarytowe – zbiórka dwa razy w roku sprzed posesji.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pawłowie jest zlokalizowany na placu obok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie, jest on czynny w każdy wtorek od godz. 10:00 do 17:00.

Osoba dostarczająca odpady zostanie poproszona o podanie adresu zamieszkania i okazanie dowodu osobistego. Odpady będą przyjmowane tylko od mieszkańców Gminy Pawłów. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej.

Rodzaje odpadów przyjmowane w PSZOK:
1. kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 • duże AGD np. lodówki, chłodziarki, pralki, zmywarki, suszarki, itp.
 • małe AGD/RTV (odkurzacze, czajniki, tostery, radia, DVD, wideo, itp.)
  mix IT np. drukarki, fax, skaner, komputer, laptop, UPS, itp.
 • monitory CRT, LCD

2. odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach prowadzonych we własnym zakresie robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji:

 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • gruz ceglany
 • cegły, pustaki, płyta karton gips
 • odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
  usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
 • materiały izolacyjne np. styropian, wata szklana, wełna mineralna

3. tekstylia i odzież
4. odpady niebezpieczne:

 • rozpuszczalniki
 • środki ochrony roślin
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • baterie i akumulatory.

Dostarczane odpady na PSZOK powinny być w odpowiedni sposób posegregowane na:

 • materiały izolacyjne np. styropian, wata szklana, wełna mineralna
 • tzw. „czysty gruz”, czyli cegły, pustaki, odpady betonu
 • oraz pozostałe wymienione powyżej.

W PSZOK nie będą przyjmowane:

 • lodówki bez agregatu i amoniakalne
 • pralki, zmywarki, suszarki, itp. – niekompletne
 • telewizory kineskopowe
 • świetlówki, tonery, oprawy oświetleniowe
 • panele fotowoltaiczne
 • azbest
 • odpady budowlane zawierające odpady niebezpieczne

Deklaracja

Przypominamy mieszkańcom Gminy Pawłów, że wszystkie zmiany dotyczące liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość muszą być zgłaszane poprzez zmianę deklaracji:

 • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (narodziny dziecka, wprowadzenie się nowego domownika) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana,
 • w przypadku śmiercią mieszkańca właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:
zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości,
wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Jaka jest Twoja reakcja?

Wow!
0
Super!
0
Lubię to!
0
Smutne!
0
Wrr!
0

Może Ci się również spodobać

Leave a Reply