Wiadomości gminne

Kanalizacja to nie kosz na śmieci

Ponad 300 tys. złotych rocznie kosztuje gminę Pawłów usuwanie awarii urządzeń kanalizacyjnych w związku niewłaściwym użytkowaniem kanalizacji przez mieszkańców.

Sieć kanalizacji sanitarnej służy do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych. Za ścieki bytowe rozumie się – ścieki z  budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

Nieprawidłowe użytkowanie kanalizacji sanitarnej może doprowadzić do uszkodzenia pomp przepompowni, a w konsekwencji zaprzestanie jej pracy. Naprawa bądź wymiana uszkodzonej pompy wiąże się z dużymi kosztami, powodując nie tylko duże straty materialne, ale w głównej mierze uciążliwość dla mieszkańców i niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego. Niewłaściwe użytkowanie kanalizacji prowadzi do zatorów w rurach kanalizacyjnych, kratach przepływowych oraz urządzeniach odpowiedzialnych za wstępne oczyszczanie ścieków.

Przedmioty wrzucone do toalety mogą spowodować zapchanie wewnętrznej kanalizacji w budynku i doprowadzić do poważnej awarii, w wyniku której może dojść do cofnięcia się ścieków i zalania mieszkania, piwnicy ogrodu lub ulicy. Usuwanie wyżej wspomnianej awarii nie tylko niesie za sobą duże koszty np. w wyniku zniszczenia mebli, podłogi – parkietu, ale również jest bardzo uciążliwe i nieprzyjemne. W trosce o zmniejszenie występowania takich sytuacji prosimy o zapoznanie się z wytycznymi związanymi z eksploatacją kanalizacji sanitarnej.

Do sieci kanalizacji sanitarnej zabrania się wrzucać/wprowadzać:

 • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
 • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
  substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu jest poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
 • substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
 • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
 • produktów higieny osobistej tj. pieluch, wacików, patyczków higienicznych, prezerwatyw, ręczników papierowych oraz innych artykułów łazienkowych i kuchennych;
 • wód opadowych z dachów i rynien, cieków wodnych z podwórek i obejścia oraz wód pochodzących z drenażu pól i obiektów budowlanych.

Wśród najczęściej wrzucanych nieczystości do kanalizacji sanitarnej, które nigdy nie powinny się tam znaleźć, są:

 • chusteczki nawilżające,
 • ręczniki papierowe,
 • pieluchy,
 • podpaski,
 • niedopałki papierosów,
 • waciki,
 • patyczki higieniczne,
 • resztki jedzenia,
 • włókna,
 • części garderoby.

Materiały te łączą się w sploty, przykleją się do ścian kanałów uniemożliwiając swobodny przepływ ścieków i powodując zapychanie kanałów. Zalegający materiał zbija się w rurach w zwartą masę, nawija się na wirniki pomp w pompowniach powodując ich awarię, uszkodzenie a w rezultacie awarię.
Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Brzeziu rocznie podejmuje ok. 100 interwencji mających na celu usunięcie awarii związanych z niewłaściwym użytkowaniem kanalizacji sanitarnej. Poza zaangażowaniem kadry osobowej, często niezbędne przy usuwaniu takich awarii jest potrzeba użycia specjalnego, ciężkiego sprzętu tj. koparek, piaskarek. Często również niezbędna jest wymiana uszkodzonych pomp. Generuje to ogromne koszy. Rocznie nawet 300 tys. złotych. Koszty pokrywane są ze środków budżetu gminy Pawłów, a przecież mogłyby zostać zagospodarowane w bardziej racjonalny sposób np. budowę placów zabaw, doposażenie szkół, budowę odcinka drogi itp.

Warto podkreślić, iż każdy użytkownik kanalizacji przy podpisywaniu umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zapoznał się z w/w wytycznymi i powinien ich bezwzględnie przestrzegać.

Niestosowanie się do powyższych zasad, w przypadku wykrycia sprawcy, może skutkować nałożeniem poważnych kar finansowych.

Niewłaściwe korzystanie z sieci kanalizacyjnej generuje ogromne koszty, rocznie nawet 300 tys. zł. Są to nasze wspólne pieniądze, które mogłyby zostać przeznaczone na inny cel tj. budowa placu zabaw, doposażenie szkół, budowa odcinka drogi, itp. Zwracam się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z wymienionymi w artykule zasadami. Są one dla naszego wspólnego dobra – mówi Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów.

 

Jaka jest Twoja reakcja?

Wow!
0
Super!
0
Lubię to!
0
Smutne!
0
Wrr!
0

Może Ci się również spodobać

Leave a Reply